W innych językach: Deutsch English Español 日本語 한국어 Português, Brasil Русский Українська 简体中文

Produkcja energii elektrycznej

From Official Factorio Wiki
Revision as of 10:11, 13 May 2019 by Lk (talk | contribs) (fixed few typos)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Energia zasilająca wszystkie urządzenia w fabryce podłączone do sieci elektrycznej musi zostać gdzieś wytworzona. Istnieje kilka sposobów produkcji energii elektrycznej:

Silniki i kotły parowe

Jeden kocioł pracujący z pełną wydajnością może wyprodukować dostateczną ilość pary do zasilenia dwóch silników parowych. Jedna pompa wody może dostarczyć wodę dla 20 kotłów i 40 silników parowych.

Powyższa proporcja wynika charakterystyki tych urządzeń w grze: bojler zużywa 3,6 MW energii produkując parę i osiąga przy tym wydajność 50% (w wyprodukowanej parze zmagazynowane zostaje 1,8 MW). Jeden silnik parowy ma moc 900 kW, wobec czego para wyprodukowana przez jeden kocioł wystarczy do zasilenia dwóch silników: 1,8 MW ÷ 0,9 MW = 2. Jeden silnik zużywa 30 jednostek pary na sekundę, zaś pompa jest w stanie przetoczyć 1200 jednostek wody na sekundę. Stąd wynika, że jedna pompa może posłużyć do zasilenia 40 silników parowych: 1200 jedn./s ÷ 30 jedn./s = 40. Liczbę kotłów potrzebnych do zasilenia takiej liczby silników w parę można określić jako: 40 ÷ 2 = 20, co, ostatecznie, daje proporcję 1:20:40.

Przykładowy zespół do produkcji elektryczności z pary wodnej

Penele słoneczne i akumulatory

Optymalny układ

Optymalna proporcja akumulatorów do ogniw słonecznych wynosi 0,84 (21:25) oraz 23,8 ogniwa na każdy megawat energii (proporcja ta uwzględnia energię potrzebną do naładowania akumulatorów). Oznacza to, że aby zapewnić stałe zasilanie w wysokości 1 MW (przez całą dobę), potrzebna jest produkcja z ogniw na poziomie 1,428 MW oraz 100 MJ pojemności akumulatorów.

Jako przybliżoną proporcję można przyjąć 20 akumulatorów i 24 panele słoneczne na każdy megawat potrzebnej mocy końcowej. Należy mieć na uwadze, że jest to proporcja nieco wyższa od optymalnej (23,8 ogniwa na 1 MW) i wymaga rozmieszczenia dodatkowych paneli słonecznych w przypadku układów o dużej mocy.

Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobów obliczania liczby ogniw i akumulatorów zajrzyj do dyskusji na forum (ENG)(inny post o tej samej tematyce).

Układ 9x9 o proporcji przybliżonej (20:24).

Obliczenia

Optymalna proporcja liczby akumulatorów do liczby ogniw słonecznych zależy od kilku parametrów gry: przede wszystkim wydajności ogniw, pojemności akumulatorów, ale także długości pór dnia i nocy oraz okresów przejściowych tj. świtu i zmierzchu, które dodatkowo komplikują obliczenia. W podstawowej wersji gry bez żadnych modów, które mogą zmieniać wymienione wyżej parametry gry, optymalna proporcja jest zawsze jednakowa i wyrażona jest zależnością

Akumulatory / Ogniwa =
    (dzień + świt) × (noc + świt × (dzień + świt) / doba) / doba
    × Wydajność_ogniwa / Pojemność_akumulatora

Przy założeniu, że dzień = 12500/60 s; świt lub zmierzch = 5000/60 s; noc = 2500/60 s; doba = 25000/60 s; podstawowa wydajność_ogniwa = 60 kW; pojemność_akumulatora = 5 MJ, optymalna proporcja otrzymana ze wzoru wynosi 0,84. Można również korzystać ze wzoru uproszczonego, który jest słuszny również wtedy, gdy gracz używa modów zmieniających wydajność ogniw lub pojemność akumulatorów, ale pozostawiających bez zmian długości pór dnia:

Akumulatory / Ogniwa = 70 s × Wydajność_ogniwa / Pojemność_akumulatora

W przypadku, gdy gracz używa modów zmieniających jedynie długość doby, przy jednoczesnym zachowaniu proporcji czasu trwania poszczególnych pór dnia, wzór przyjmuje postać:

Akumulatory / Ogniwa = 0.002016 /s × doba 

gdzie doba oznacza liczbę sekund gry przypadających na jeden pełny cykl dobowy (domyślnie 25000/60 s).

Zobacz również

Energia jądrowa

Zobacz również: Samouczek: Energia jądrowa

Podstawą procesu pozyskiwania energii jądrowej jest przeróbka rudy uranowej w celu wyodrębnienia izotopów uranu-235 i uranu-238 i wytworzenia z nich ogniw paliwa jądrowego. Ogniwa te wytwarzają ciepło w reaktorach jądrowych, które służy do produkcji pary w wymiennikach ciepła. Wytworzona para służy do napędu turbin parowych produkujących energię elektryczną.

Pojedynczy reaktor pracujący samodzielnie z wydajnością 100% wytwarza ciepło mogące zasilić 4 wymienniki ciepła. W przypadku reaktorów współpracujących, każdy wzrost wydajności reaktora o 100% mocy wyjściowej pozwala na dostarczenie ciepła do dodatkowych 4 wymienników.

Idealna proporcja Uproszczona proporcja Budowla
25 1
Offshore pump.png
Pompa wodna
291 12
Heat exchanger.png
Wymiennik ciepła
500 20
Steam turbine.png
Turbina parowa

Zapewnienie dostatecznej produkcji energii

Aby zapewnić sobie dostateczną ilość elektryczności dla wszystkich urządzeń w swojej fabryce, musisz upewnić się, że cały system działa sprawnie. Jeśli zdarzają Ci się przerwy w dostawach prądu sprawdź, czy któraś z poniższych wskazówek nie pomoże rozwiązać problemu:

  • Czy wszystkie generatory są podłączone do sieci? Jeśli nie, zobaczysz migający żółty znak ostrzegawczy na którymś z nich. Aby podłączyć generator do sieci, doprowadź w jego pobliże linię energetyczną biegnącą do urządzeń potrzebujących zasilania.
  • Czy para dociera do wszystkich silników i turbin parowych?
  • Czy kotły i wymienniki są zasilane wodą? Sprawdź, czy w rurach doprowadzających płynie woda i czy wszystkie odcinki rur i rurociągów podziemnych są ze sobą właściwie połączone.
  • Czy produkowana jest dostateczna ilość paliwa (węgla, ogniw uranowych, paliwa stałego)?
  • Czy posiadasz wystarczającą liczbę kotłów i wymienników?
  • Czy posiadasz wystarczającą liczbę silników parowych i turbin?

Sprawdź również szybki poradnik energetyka aby dowiedzieć się ile tego węgla jest mi naprawdę potrzebne.