In other languages: Deutsch English Français Italiano 日本語 Polski Português, Brasil Русский Українська 简体中文

Obvodová síť

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search


Obvodová síť (lépe "ovládací síť) je tvořena červenými či zelenými dráty a umožňuje ovládání přijímačů v závislosti na informacích obdržených od vysílačů připojených do sítě. Většina vysílačů jsou skladovací zařízení a vysílají informace na určený kanál, podle předmětů a tekutin obsažených ve skladovacích zařízeních. Každá ovládací síť má k dispozici kanál pro každý předmět ve hře a navíc 45 Virtuálních signálů, které se chovají jako definovatelné kanály. "Vše", "Cokoli" a "Každý" jsou divoké karty.

Ilustrace struktury vodiče ovládacího obvodu

Použití

Vysílání informací

Vysílače poskytují množství předmětů a tekutin v nich obsažených, nebo jiná data definovaná hráčem. Množství jsou číselně kvantifikována na kanálu, který typu předmětu odpovídá. Například skladovací nádrž s 1000 surové ropy bude vysílat hodnotu 1000 na kanálu surové ropy.

Kanály jsou navzájem izolovány, takže každá síť může přenášet oddělené hodnoty pro každý předmět ve hře a navíc pro virtuální signály (čísla 0-9, písmena A-Z (bez diakritiky) a 9 různých barev). Nevyužité kanály obsahují nulu.

Vícero vysílání na jednom kanálu se automaticky sčítá: Budou-li připojeny dvě nádrže s 1000 surové ropy v každé, celková hodnota bude 2000.

Všechny dráty stejné barvy, které jsou vzájemně připojeny, tvoří obvod: Budou si všechny signály předávat. Pokud se tedy dva dráty připojí např. na vstup kombinátoru, každý drát bude přenášet obsah toho druhého. To může vyvolat zpětnou vazbu (více o tom v sekci Aritmetického kombinátoru).

Čísla mají rozsah znaménkového 32bitového celého čísla (-2147483648 až 2147483647 včetně). Přetečení hodnoty je ošetřeno, takže např. 2147483647 + 10 = -2147483639.

Ovládací zařízení

Přijímače využívají informace v síti, typicky pro zapnutí/vypnutí.

Mohou buď porovnat hodnoty dvou různých kanálů, nebo porovnat hodnotu kanálu s konstantou.

Přijímače sčítají všechny hodnoty na jednom kanálu jako drát, činí tak však i u všech drátů k nim připojeným najednou a to včetně červených a zelených drátů. Pokud je například překladač připojen k červenému drátu s 10 železnými pláty a k zelenému drátu s 5 železnými pláty, překladači se signál jeví jako 15 železných plátů. Je třeba však podoktnout, že se stále obsah zeleného drátu v tomto případě nepřenáší do červeného, ani naopak.

Zařízení

Každá entita, kterou lze do sítě připojit, má ikony ve svém horním pravém rohu. Kliknutím na ně můžeme přistoupit do ovládací sítě (pokud je připojen drát) nebo do logistické sítě (je-li nějaká v dosahu). Pak lze nastavit podmínky pro činnost entity. Pokud je podmínka nastavena pro logistickou a ovládací síť zárověň, chová se výsledek jako logické AND.

Následující zařízení mohou interagovat s ovládací sítí:

Zařízení Možnosti výstupu Možnosti ovládání
Transport belt.png
Přepravní pásy
Pásy

Pulzní mód: Signál je odeslán na 1 herní krok, jakmile předmět vstoupí na pás.

Hold mode: Signál je vysílán, dokud je předmět na pásu.

Pásy lze spustit či zastavit logickým výrazem.
Inserter.png
Překladače
Překladače vysílají, co drží.

Pulzní mód: Signál je odeslán na 1 herní krok, jakmile je uchopen.

Hold mode: Signál je vysílán, dokud je předmět držen.

Překladače lze logicky vypnout a zapnout. Také lze omezit počet předmětů uchopených najednou.
Filter inserter.png
Filtrovací překladače
Stejné jako výše. Navíc lze nastavovat filtrované předměty.
Wooden chest.png
Truhly
Všechny truhly vysílají svůj obsah. Logistické truhly navíc vysílají svůj obsah do logistické sítě.
Requester chest.png
Požadavková truhla
Jako výše Vyžadované předměty lze nastavit z obvodové sítě.
Storage tank.png
Skladovací nádrž
Vysílá svůj obsah.
Gate.png
Brána
Mohou při otevření vyslat signál. Brány lze otevřít/uzamknout.
Rail signal.png
Želežniční signál
Vysílají svůj stav. Lze je nastavit na červenou a zastavit tak vlaky.
Train stop.png
Želežniční zastávka
Čtou obsah přistaveného vlaku a/nebo unikátní identifikátor vlaku. Je možné použít signály sítě pro vypravení či zdržení vlaku, nebo vypnout samotnou zastávku.
Accumulator.png
Akumulátor
Posílá procentuální stav nabití.
Roboport.png
Roboport
Posílá obsah své logistické sítě a/nebo stav robotů.
Burner mining drill.png
Spalovací vrták
Posílá očekávaný výtěžek buď prímo vrtáku, nebo celého rudného ložiska. Lze ho vypnout/zapnout.
Electric mining drill.png
Elektrický vrták
Jako spalovací vrták Jako spalovací vrták
Pumpjack.png
Ropné čerpadlo
Vysílá současnou výtěžnost. Lze ho vypnout/zapnout.
Power switch.png
Vypínač
Podle podmínky spojuje/rozpojuje elektrickou síť.
Programmable speaker.png
Programovatelný reproduktor
Ukazuje upozornění a hraje zvuky podle signálů sítě. Lze ho použít pro skladbu jednoduché hudby.
Lamp.png
Lampa
Lze ji zapnout/vypnout, nebo nastavit barvu, pokud přijímá barevné signály.
Offshore pump.png
Pobřežní pumpa
Lze ji zapnout/vypnout.
Pump.png
Pumpa
Lze ji zapnout/vypnout.

Fyzická struktura sítě

Síť se sestává pouze ze zařízení navzájem připojenými drátem stejné barvy. Drát může být veden přímo mezi zařízeními, nebo s jakýmkoliv elektrickým pilířem v dosahu. Délka drátu je ovlivněna předchozím připojením (pokud je drát připojen na entity různého dosahu, platí vždy ten menší).

Každá množina propojených drátu je vlastní sítí. Je zcela možné mít vícero sítí červených drátů nebo zelených drátů. Pokud se zelený a červený drát stýkají na jednom uzlu, stále jsou to oddělené sítě. Je tedy doporučeno dvě blízké izolované sítě barvit odlišně pro předejití nehod.

 • Pro připojení drátu k pilíři klikněte na jednu entitu, pak na pilíř.
 • Pro odstranění jednoho připojení umístěte druhý drát na stejné místo. Použitý drát se nevrací.
 • Pro odstranění všech připojení na elektrickém pilíři podržte Shift a klikněte na pilíř. První klik odstaní elektrické uzly, druhý klik odstraní uzly ovládací sítě. Předtím použité dráty se nevrací.
 • Při použití Aritmetického nebo Rozhodovacího kombinátoru dbejte na připojení drátů na správnou stranu. Použitím Alt se zjeví šipky značící vstup a výstup.
 • Ukázáním myši na připojené zařízení jsou zvýrazněny všechny dráty na stejné síti.
 • Ukázáním myši na pilíř připojený do sítě lze přečíst veškeré signály na jeho ovládací síti. Některá zařízení jako kombinátory také ukáží své vstupy a výstupy.

Kombinátory

Kombinátory mohou pracovat jako přijímače i vysílače a poskytují více pokročílé funkce.

 • Konstantní kombinátor vysílá až 15 signálů předem definované hodnoty do sítě. Nelze specifikovat různou hodnotu pro zelenou a červenou síť; v takovém případě je lepší použít dva kombinátory. Jsou k dispozici všechny kanály předmětu, tekutin a virtuální signály. Je-li stejný kanál na dvou slotech kombinátoru, hodnota se jednoduše sečte.
 • Aritmetický kombinátor provádí aritmetickou operaci na vstupních kanálech a vysílá výsledek na daný (ne nutně stejný) kanál. Operuje se všemi předmětnými i virtuálními signály a s dikovou kartou "Každý".
 • Rozhodovací kombinátor pracuje podobně, jen porovnává hodnoty za účelem splnění/nesplnění podmínky. Je-li podmínka splněna, vysílá signál na daném kanálu, buď jedničku, nebo hodnotu, kterou výstupní kanál má na vstupu. Krom kanálů, které využívá Aritmetický kombinátor má i přístup k divokým kartám "Vše" a "Cokoli" a má obecně komplexnější chování. Více se lze dočíst na stránce pro Rozhodovací kombinátor.
 • Další chování kombinátorů:
  • Připojení: Kombinátor bere signály z drátů připojených na jeho vstupní straně (zdířky jsou více vnořené) a provedenou operaci vysílá na výstupní straně. Pokud na daném kanálu není prováděna žádná operace, na výstupní straně se kanál neprovejí.
  • Zpětná vazba: Dráty na vstupní a výstupní straně jsou brány jako navzájem izolované sítě. Pokud se výstupní a vstupní síť spojí, dochází ke zpětné vazbě. Například vytvoření této vazby na Aritmetický kombinátor, který k hodnotě železných plátů přidá 1 a vysílá výsledek jako železné pláty způsobí, že bude hodnota železných plátů rychle stoupat (rychlostí stejnou jako rychlost herních kroků). Může to být nežádoucí, může to však být využito např. pro časovače: Pokročilé techniky lze dočíst v Tutorialu kombinátorů.

Virtuální signál

Virtuální signály jsou kanály nevztažené k předmětům hry. Kromě tří logických divokých karet se chovají stejně jako normální kanály. Celkem 45 signálů se skládá z čísel od nuly do devíti, písmen A až Z bez diakritiky a barev červené, zelené, modré, žluté, fialové, tyrkysové, bílé, šedé a černé.

Logický signál

Ikony logických signálů

Logické signály nelze rozesílat po síti, ale aplikují zvláštní logiku na ostatní kanály.

Vše (červený)

Vše se používá na levé straně výrazů. Výraz je pravdivý tehdy, pokud by byl výraz pravdivý pro každý vstupní signál. Výraz je také pravdivý, pokud jsou všechny signály nulové. Signál se tedy chová jako univerzální kvantifikátor.

Signál Vše může použít i výstup rozhodovače. Pak bude rozhodovač mít ve výstupu všechny signály, pro něž je výraz pravdivý. Pouze Vše a Cokoli lze použit ve výrazu tak, aby více signálů výraz činilo pravdivý.

Cokoli (zelený)

Cokoli se používá na levé straně výrazů. Výraz je pravdivý tehdy, když by byl pravdivý alespoň na jednom signálu. Tento logický signál se tedy chová jako existenční kvantifikátor.

Každý (žlutý)

Každý lze jen použít buď jen na výstupu a zároveň levé straně vstupního výrazu, nebo pouze na levé straně vstupního výrazu. V prvním případě je výraz aplikován a veden do výstupu na každý signál zvlášť. V druhém případě se budou výsledky všech aplikací výrazu sčítat.

Pokud se například nastaví aritmetický kombinátor na neutrální operaci (přidat nulu, násobit jednou) a používá Každý pro vstup i výstup, všechny informace na vstupu jsou kopírovány na vstup, ale protože se jedná o dvě oddělené sítě, neděje se tak opačným směrem; kombinátor se stává diodou.

Tutorialy (nepřeloženy)

Tutorial:Circuit network cookbook - Tutorial ve formě příkladů, vhodnější pro začátečníky jako úvod k praktickému využití

Tutorial:Combinator tutorial - Těžší a detailnější čtení

Logistická síť

Logistická síť operovaná Logistickými roboty je de facto bezdrátová síť, která operuje nad červenými i zelenými dráty. Je založena na blízkosti k Roboportům.

Další informace jsou na stránkách Logistická síť a Roboport.

Další čtení